Updates

 1. Surat An-Nur Ayat 41
  (December 12, 2018)
 2. Surat An-Nur Ayat 42
  (December 12, 2018)
 3. Surat An-Nur Ayat 43
  (December 12, 2018)
 4. Surat An-Nur Ayat 44
  (December 12, 2018)
 5. Surat An-Nur Ayat 55
  (December 12, 2018)
 6. Surat An-Nur Ayat 56
  (December 12, 2018)
 7. Surat An-Nur Ayat 59
  (December 12, 2018)
 8. Surat An-Nur Ayat 60
  (December 12, 2018)
 9. Surat An-Nur Ayat 45
  (December 12, 2018)
 10. Surat An-Nur Ayat 46
  (December 12, 2018)
 11. Surat An-Nur Ayat 47
  (December 12, 2018)
 12. Surat An-Nur Ayat 48
  (December 12, 2018)
 13. Surat An-Nur Ayat 49
  (December 12, 2018)
 14. Surat An-Nur Ayat 50
  (December 12, 2018)
 15. Surat An-Nur Ayat 51
  (December 12, 2018)
 16. Surat An-Nur Ayat 52
  (December 12, 2018)
 17. Surat An-Nur Ayat 53
  (December 12, 2018)
 18. Surat An-Nur Ayat 54
  (December 12, 2018)
 19. Surat An-Nur Ayat 57
  (December 12, 2018)
 20. Surat An-Nur Ayat 58
  (December 12, 2018)
 21. Surat An-Nur Ayat 61
  (December 12, 2018)
 22. Surat An-Nur Ayat 62
  (December 12, 2018)
 23. Surat An-Nur Ayat 63
  (December 12, 2018)
 24. Surat An-Nur Ayat 64
  (December 12, 2018)
 25. Surat Al-Mu’minun Ayat 1
  (December 10, 2018)
 26. Surat Al-Mu’minun Ayat 2
  (December 10, 2018)
 27. Surat Al-Mu’minun Ayat 3
  (December 10, 2018)
 28. Surat Al-Mu’minun Ayat 4
  (December 10, 2018)
 29. Surat Al-Mu’minun Ayat 5
  (December 10, 2018)
 30. Surat Al-Mu’minun Ayat 6
  (December 10, 2018)
 31. Surat Al-Mu’minun Ayat 7
  (December 10, 2018)
 32. Surat Al-Mu’minun Ayat 8
  (December 10, 2018)
 33. Surat Al-Mu’minun Ayat 9
  (December 10, 2018)
 34. Surat Al-Mu’minun Ayat 10
  (December 10, 2018)
 35. Surat Al-Mu’minun Ayat 11
  (December 10, 2018)
 36. Surat Al-Mu’minun Ayat 12
  (December 10, 2018)
 37. Surat Al-Mu’minun Ayat 13
  (December 10, 2018)
 38. Surat Al-Mu’minun Ayat 14
  (December 10, 2018)
 39. Surat Al-Mu’minun Ayat 15
  (December 10, 2018)
 40. Surat Al-Mu’minun Ayat 16
  (December 10, 2018)
 41. Surat Al-Mu’minun Ayat 17
  (December 10, 2018)
 42. Surat Al-Mu’minun Ayat 18
  (December 9, 2018)
 43. Surat Al-Mu’minun Ayat 20
  (December 9, 2018)
 44. Surat Al-Mu’minun Ayat 21
  (December 9, 2018)
 45. Surat Al-Mu’minun Ayat 25
  (December 9, 2018)
 46. Surat Al-Mu’minun Ayat 27
  (December 9, 2018)
 47. Surat Al-Mu’minun Ayat 28
  (December 9, 2018)
 48. Surat Al-Mu’minun Ayat 29
  (December 9, 2018)
 49. Surat Al-Mu’minun Ayat 30
  (December 9, 2018)
 50. Surat Al-Mu’minun Ayat 41
  (December 9, 2018)
 51. Surat Al-Mu’minun Ayat 42
  (December 9, 2018)
 52. Surat Al-Mu’minun Ayat 43
  (December 9, 2018)
 53. Surat Al-Mu’minun Ayat 44
  (December 9, 2018)
 54. Surat Al-Mu’minun Ayat 45
  (December 9, 2018)
 55. Surat Al-Mu’minun Ayat 46
  (December 9, 2018)
 56. Surat Al-Mu’minun Ayat 47
  (December 9, 2018)
 57. Surat Al-Mu’minun Ayat 49
  (December 9, 2018)
 58. Surat Al-Mu’minun Ayat 48
  (December 9, 2018)
 59. Surat Al-Mu’minun Ayat 50
  (December 9, 2018)
 60. Surat Al-Mu’minun Ayat 51
  (December 9, 2018)
 61. Surat Al-Mu’minun Ayat 55
  (December 9, 2018)
 62. Surat Al-Mu’minun Ayat 54
  (December 9, 2018)
 63. Surat Al-Mu’minun Ayat 19
  (December 9, 2018)
 64. Surat Al-Mu’minun Ayat 22
  (December 9, 2018)
 65. Surat Al-Mu’minun Ayat 23
  (December 9, 2018)
 66. Surat Al-Mu’minun Ayat 24
  (December 9, 2018)
 67. Surat Al-Mu’minun Ayat 26
  (December 9, 2018)
 68. Surat Al-Mu’minun Ayat 31
  (December 9, 2018)
 69. Surat Al-Mu’minun Ayat 32
  (December 9, 2018)
 70. Surat Al-Mu’minun Ayat 33
  (December 9, 2018)
 71. Surat Al-Mu’minun Ayat 34
  (December 9, 2018)
 72. Surat Al-Mu’minun Ayat 35
  (December 9, 2018)
 73. Surat Al-Mu’minun Ayat 36
  (December 9, 2018)
 74. Surat Al-Mu’minun Ayat 37
  (December 9, 2018)
 75. Surat Al-Mu’minun Ayat 38
  (December 9, 2018)
 76. Surat Al-Mu’minun Ayat 39
  (December 9, 2018)
 77. Surat Al-Mu’minun Ayat 40
  (December 9, 2018)
 78. Surat Al-Mu’minun Ayat 52
  (December 9, 2018)
 79. Surat Al-Mu’minun Ayat 53
  (December 9, 2018)
 80. Surat Al-Mu’minun Ayat 56
  (December 9, 2018)
 81. Surat Al-Mu’minun Ayat 57
  (December 9, 2018)
 82. Surat Al-Mu’minun Ayat 58
  (December 9, 2018)
 83. Surat Al-Mu’minun Ayat 62
  (December 9, 2018)
 84. Surat Al-Mu’minun Ayat 65
  (December 9, 2018)
 85. Surat Al-Mu’minun Ayat 68
  (December 9, 2018)
 86. Surat Al-Mu’minun Ayat 73
  (December 9, 2018)
 87. Surat Al-Mu’minun Ayat 59
  (December 9, 2018)
 88. Surat Al-Mu’minun Ayat 60
  (December 9, 2018)
 89. Surat Al-Mu’minun Ayat 61
  (December 9, 2018)
 90. Surat Al-Mu’minun Ayat 63
  (December 9, 2018)
 91. Surat Al-Mu’minun Ayat 64
  (December 9, 2018)
 92. Surat Al-Mu’minun Ayat 66
  (December 9, 2018)
 93. Surat Al-Mu’minun Ayat 67
  (December 9, 2018)
 94. Surat Al-Mu’minun Ayat 69
  (December 9, 2018)
 95. Surat Al-Mu’minun Ayat 70
  (December 9, 2018)
 96. Surat Al-Mu’minun Ayat 71
  (December 9, 2018)
 97. Surat Al-Mu’minun Ayat 72
  (December 9, 2018)
 98. Surat Al-Mu’minun Ayat 74
  (December 9, 2018)
 99. Surat Al-Mu’minun Ayat 75
  (December 9, 2018)
 100. Surat Al-Mu’minun Ayat 76
  (December 9, 2018)
 101. Surat Al-Mu’minun Ayat 77
  (December 9, 2018)
 102. Surat Al-Mu’minun Ayat 78
  (December 9, 2018)
 103. Surat Al-Mu’minun Ayat 88
  (December 9, 2018)
 104. Surat Al-Mu’minun Ayat 79
  (December 9, 2018)
 105. Surat Al-Mu’minun Ayat 80
  (December 9, 2018)
 106. Surat Al-Mu’minun Ayat 81
  (December 9, 2018)
 107. Surat Al-Mu’minun Ayat 82
  (December 9, 2018)
 108. Surat Al-Mu’minun Ayat 83
  (December 9, 2018)
 109. Surat Al-Mu’minun Ayat 84
  (December 9, 2018)
 110. Surat Al-Mu’minun Ayat 85
  (December 9, 2018)
 111. Surat Al-Mu’minun Ayat 86
  (December 9, 2018)
 112. Surat Al-Mu’minun Ayat 87
  (December 9, 2018)
 113. Surat Al-Mu’minun Ayat 89
  (December 9, 2018)
 114. Surat Al-Mu’minun Ayat 90
  (December 9, 2018)
 115. Surat Al-Mu’minun Ayat 91
  (December 9, 2018)
 116. Surat Al-Mu’minun Ayat 92
  (December 9, 2018)
 117. Surat Al-Mu’minun Ayat 93
  (December 9, 2018)
 118. Surat Al-Mu’minun Ayat 94
  (December 9, 2018)
 119. Surat Al-Mu’minun Ayat 95
  (December 9, 2018)
 120. Surat Al-Mu’minun Ayat 96
  (December 9, 2018)
 121. Surat Al-Mu’minun Ayat 97
  (December 9, 2018)
 122. Surat Al-Mu’minun Ayat 98
  (December 9, 2018)
 123. Surat Al-Mu’minun Ayat 118
  (December 9, 2018)
 124. Surat Al-Mu’minun Ayat 99
  (December 9, 2018)
 125. Surat Al-Mu’minun Ayat 100
  (December 9, 2018)
 126. Surat Al-Mu’minun Ayat 101
  (December 9, 2018)
 127. Surat Al-Mu’minun Ayat 102
  (December 9, 2018)
 128. Surat Al-Mu’minun Ayat 103
  (December 9, 2018)
 129. Surat Al-Mu’minun Ayat 104
  (December 9, 2018)
 130. Surat Al-Mu’minun Ayat 105
  (December 9, 2018)
 131. Surat Al-Mu’minun Ayat 106
  (December 9, 2018)
 132. Surat Al-Mu’minun Ayat 107
  (December 9, 2018)
 133. Surat Al-Mu’minun Ayat 108
  (December 9, 2018)
 134. Surat Al-Mu’minun Ayat 109
  (December 9, 2018)
 135. Surat Al-Mu’minun Ayat 110
  (December 9, 2018)
 136. Surat Al-Mu’minun Ayat 111
  (December 9, 2018)
 137. Surat Al-Mu’minun Ayat 112
  (December 9, 2018)
 138. Surat Al-Mu’minun Ayat 113
  (December 9, 2018)
 139. Surat Al-Mu’minun Ayat 114
  (December 9, 2018)
 140. Surat Al-Mu’minun Ayat 115
  (December 9, 2018)
 141. Surat Al-Mu’minun Ayat 116
  (December 9, 2018)
 142. Surat Al-Mu’minun Ayat 117
  (December 9, 2018)
 143. Surat At-Tariq Ayat 8
  (December 9, 2018)
 144. Surat An-Nas Ayat 4
  (December 8, 2018)
 145. Surat Al-Hajj Ayat 1
  (December 7, 2018)
 146. Surat Al-Hajj Ayat 2
  (December 7, 2018)
 147. Surat Al-Hajj Ayat 3
  (December 7, 2018)
 148. Surat Al-Hajj Ayat 4
  (December 7, 2018)
 149. Surat Al-Hajj Ayat 5
  (December 7, 2018)
 150. Surat Al-Hajj Ayat 6
  (December 7, 2018)
 151. Surat Al-Hajj Ayat 7
  (December 7, 2018)
 152. Surat Al-Hajj Ayat 8
  (December 7, 2018)
 153. Surat Al-Hajj Ayat 9
  (December 7, 2018)
 154. Surat Al-Hajj Ayat 10
  (December 7, 2018)
 155. Surat Al-Hajj Ayat 11
  (December 7, 2018)
 156. Surat Al-Hajj Ayat 12
  (December 7, 2018)
 157. Surat Al-Hajj Ayat 13
  (December 7, 2018)
 158. Surat Al-Hajj Ayat 14
  (December 7, 2018)
 159. Surat Al-Hajj Ayat 15
  (December 7, 2018)
 160. Surat Al-Hajj Ayat 16
  (December 7, 2018)
 161. Surat Al-Hajj Ayat 17
  (December 7, 2018)
 162. Surat Al-Hajj Ayat 18
  (December 7, 2018)
 163. Surat Al-Hajj Ayat 19
  (December 7, 2018)
 164. Surat Al-Hajj Ayat 20
  (December 7, 2018)
 165. Surat Al-Hajj Ayat 21
  (December 7, 2018)
 166. Surat Al-Hajj Ayat 22
  (December 7, 2018)
 167. Surat Al-Hajj Ayat 23
  (December 7, 2018)
 168. Surat Al-Hajj Ayat 24
  (December 7, 2018)
 169. Surat Al-Hajj Ayat 25
  (December 7, 2018)
 170. Surat Al-Hajj Ayat 26
  (December 7, 2018)
 171. Surat Al-Hajj Ayat 27
  (December 7, 2018)
 172. Surat Al-Hajj Ayat 28
  (December 7, 2018)
 173. Surat Al-Hajj Ayat 29
  (December 7, 2018)
 174. Surat Al-Hajj Ayat 30
  (December 7, 2018)
 175. Surat Al-Hajj Ayat 31
  (December 7, 2018)
 176. Surat Al-Hajj Ayat 32
  (December 7, 2018)
 177. Surat Al-Hajj Ayat 33
  (December 7, 2018)
 178. Surat Al-Hajj Ayat 34
  (December 7, 2018)
 179. Surat Al-Hajj Ayat 35
  (December 7, 2018)
 180. Surat Al-Hajj Ayat 36
  (December 7, 2018)
 181. Surat Al-Hajj Ayat 37
  (December 7, 2018)
 182. Surat Al-Hajj Ayat 38
  (December 7, 2018)
 183. Surat Al-Hajj Ayat 39
  (December 7, 2018)
 184. Surat Al-Hajj Ayat 40
  (December 7, 2018)
 185. Surat Al-Hajj Ayat 41
  (December 7, 2018)
 186. Surat Al-Hajj Ayat 42
  (December 7, 2018)
 187. Surat Al-Hajj Ayat 43
  (December 7, 2018)
 188. Surat Al-Hajj Ayat 44
  (December 7, 2018)
 189. Surat Al-Hajj Ayat 45
  (December 7, 2018)
 190. Surat Al-Hajj Ayat 46
  (December 7, 2018)
 191. Surat Al-Hajj Ayat 47
  (December 7, 2018)
 192. Surat Al-Hajj Ayat 48
  (December 7, 2018)
 193. Surat Al-Hajj Ayat 49
  (December 7, 2018)
 194. Surat Al-Hajj Ayat 50
  (December 7, 2018)
 195. Surat Al-Hajj Ayat 51
  (December 7, 2018)
 196. Surat Al-Hajj Ayat 52
  (December 7, 2018)
 197. Surat Al-Hajj Ayat 53
  (December 7, 2018)
 198. Surat Al-Hajj Ayat 54
  (December 7, 2018)
 199. Surat Al-Hajj Ayat 55
  (December 7, 2018)
 200. Surat Al-Hajj Ayat 56
  (December 7, 2018)
 201. Surat Al-Hajj Ayat 57
  (December 7, 2018)
 202. Surat Al-Hajj Ayat 58
  (December 7, 2018)
 203. Surat Al-Hajj Ayat 59
  (December 7, 2018)
 204. Surat Al-Hajj Ayat 60
  (December 7, 2018)
 205. Surat Al-Hajj Ayat 61
  (December 7, 2018)
 206. Surat Al-Hajj Ayat 62
  (December 7, 2018)
 207. Surat Al-Hajj Ayat 63
  (December 7, 2018)
 208. Surat Al-Hajj Ayat 64
  (December 7, 2018)
 209. Surat Al-Hajj Ayat 65
  (December 7, 2018)
 210. Surat Al-Hajj Ayat 66
  (December 7, 2018)
 211. Surat Al-Hajj Ayat 67
  (December 7, 2018)
 212. Surat Al-Hajj Ayat 68
  (December 7, 2018)
 213. Surat Al-Hajj Ayat 69
  (December 7, 2018)
 214. Surat Al-Hajj Ayat 70
  (December 7, 2018)
 215. Surat Al-Hajj Ayat 71
  (December 7, 2018)
 216. Surat Al-Hajj Ayat 72
  (December 7, 2018)
 217. Surat Al-Hajj Ayat 73
  (December 7, 2018)
 218. Surat Al-Hajj Ayat 74
  (December 7, 2018)
 219. Surat Al-Hajj Ayat 75
  (December 7, 2018)
 220. Surat Al-Hajj Ayat 76
  (December 7, 2018)
 221. Surat Al-Hajj Ayat 77
  (December 7, 2018)
 222. Surat Al-Hajj Ayat 78
  (December 7, 2018)
 223. Surat Al-Anbiya Ayat 58
  (December 7, 2018)
 224. Surat Al-Anbiya Ayat 59
  (December 7, 2018)
 225. Surat Al-Anbiya Ayat 60
  (December 7, 2018)
 226. Surat Al-Anbiya Ayat 61
  (December 7, 2018)
 227. Surat Al-Anbiya Ayat 62
  (December 7, 2018)
 228. Surat Al-Anbiya Ayat 63
  (December 7, 2018)
 229. Surat Al-Anbiya Ayat 64
  (December 7, 2018)
 230. Surat Al-Anbiya Ayat 65
  (December 7, 2018)
 231. Surat Al-Anbiya Ayat 66
  (December 7, 2018)
 232. Surat Al-Anbiya Ayat 67
  (December 7, 2018)
 233. Surat Al-Anbiya Ayat 68
  (December 7, 2018)
 234. Surat Al-Anbiya Ayat 69
  (December 7, 2018)
 235. Surat Al-Anbiya Ayat 70
  (December 7, 2018)
 236. Surat Al-Anbiya Ayat 71
  (December 7, 2018)
 237. Surat Al-Anbiya Ayat 72
  (December 7, 2018)
 238. Surat Al-Anbiya Ayat 73
  (December 7, 2018)
 239. Surat Al-Anbiya Ayat 57
  (December 7, 2018)
 240. Surat At-Tariq Ayat 7
  (December 7, 2018)
 241. Surat At-Tariq Ayat 6
  (December 7, 2018)
 242. Surat At-Tariq Ayat 5
  (December 7, 2018)
 243. Surat At-Tariq Ayat 4
  (December 7, 2018)
 244. Surat At-Tariq Ayat 3
  (December 7, 2018)
 245. Surat At-Tariq Ayat 2
  (December 7, 2018)
 246. Surat At-Tariq Ayat 1
  (December 7, 2018)
 247. Surat Al-Buruj Ayat 22
  (December 7, 2018)
 248. Surat Al-Buruj Ayat 21
  (December 7, 2018)
 249. Surat Al-Buruj Ayat 20
  (December 7, 2018)
 250. Surat Al-Buruj Ayat 19
  (December 7, 2018)
 251. Surat Al-Buruj Ayat 18
  (December 7, 2018)
 252. Surat Al-Anbiya Ayat 74
  (December 7, 2018)
 253. Surat Al-Anbiya Ayat 75
  (December 7, 2018)
 254. Surat Al-Anbiya Ayat 76
  (December 7, 2018)
 255. Surat Al-Anbiya Ayat 77
  (December 7, 2018)
 256. Surat Al-Anbiya Ayat 78
  (December 7, 2018)
 257. Surat Al-Anbiya Ayat 79
  (December 6, 2018)
 258. Surat Al-Anbiya Ayat 80
  (December 6, 2018)
 259. Surat Al-Anbiya Ayat 81
  (December 6, 2018)
 260. Surat Al-Anbiya Ayat 82
  (December 6, 2018)
 261. Surat Al-Anbiya Ayat 83
  (December 6, 2018)
 262. Surat Al-Anbiya Ayat 84
  (December 6, 2018)
 263. Surat Al-Anbiya Ayat 85
  (December 6, 2018)
 264. Surat Al-Anbiya Ayat 86
  (December 6, 2018)
 265. Surat Al-Anbiya Ayat 87
  (December 6, 2018)
 266. Surat Al-Anbiya Ayat 88
  (December 6, 2018)
 267. Surat Al-Anbiya Ayat 89
  (December 6, 2018)
 268. Surat Al-Anbiya Ayat 90
  (December 6, 2018)
 269. Surat Al-Anbiya Ayat 91
  (December 6, 2018)
 270. Surat Al-Anbiya Ayat 92
  (December 6, 2018)
 271. Surat Al-Anbiya Ayat 93
  (December 6, 2018)
 272. Surat Al-Anbiya Ayat 94
  (December 6, 2018)
 273. Surat Al-Anbiya Ayat 95
  (December 6, 2018)
 274. Surat Al-Anbiya Ayat 96
  (December 6, 2018)
 275. Surat Al-Anbiya Ayat 97
  (December 6, 2018)
 276. Surat Al-Anbiya Ayat 98
  (December 6, 2018)
 277. Surat Al-Anbiya Ayat 99
  (December 6, 2018)
 278. Surat Al-Anbiya Ayat 100
  (December 6, 2018)
 279. Surat Al-Anbiya Ayat 101
  (December 6, 2018)
 280. Surat Al-Anbiya Ayat 102
  (December 6, 2018)
 281. Surat Al-Anbiya Ayat 103
  (December 6, 2018)
 282. Surat Al-Anbiya Ayat 104
  (December 6, 2018)
 283. Surat Al-Anbiya Ayat 105
  (December 6, 2018)
 284. Surat Al-Anbiya Ayat 106
  (December 6, 2018)
 285. Surat Al-Anbiya Ayat 107
  (December 6, 2018)
 286. Surat Al-Anbiya Ayat 108
  (December 6, 2018)
 287. Surat Al-Anbiya Ayat 109
  (December 6, 2018)
 288. Surat Al-Anbiya Ayat 110
  (December 6, 2018)
 289. Surat Al-Anbiya Ayat 111
  (December 6, 2018)
 290. Surat Al-Anbiya Ayat 112
  (December 6, 2018)
 291. Surat Al-Buruj Ayat 17
  (December 6, 2018)
 292. Surat Al-Buruj Ayat 16
  (December 6, 2018)
 293. Surat Al-Buruj Ayat 15
  (December 5, 2018)
 294. Surat Al-Buruj Ayat 14
  (December 5, 2018)
 295. Surat Al-Buruj Ayat 13
  (December 5, 2018)
 296. Surat Al-Buruj Ayat 12
  (December 5, 2018)
 297. Surat Al-Anbiya Ayat 1
  (December 4, 2018)
 298. Surat Al-Anbiya Ayat 2
  (December 4, 2018)
 299. Surat Al-Anbiya Ayat 3
  (December 4, 2018)
 300. Surat Al-Anbiya Ayat 4
  (December 4, 2018)